Congratulations to the 36 doctors from Tay Ninh, Ninh Phuoc, and Dong Nai who completed rehabilitation and occupational therapy at Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy

Saturday, March 19, 2022

Comments: 0

USAID - Trained Occupational Therapy Specialist 2

Congratulations to 36 doctors from Tay Ninh, Binh Phuoc and Dong Nai provinces for completing a 12-month course on rehabilitation/occupational therapy specialization at Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy. These doctors are growing the workforce of skilled rehabilitation practitioners in their provinces as well as in Vietnam, helping make rehabilitation services more accessible and available in districts and rural areas, especially considering the limited mobility of many patients. The training course was supported by USAID through our partner the Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH), as part of our effort to ensure that premium services for persons with disabilities are able to continue sustainably, independently of international support.

USAID - Trained Occupational Therapy Specialist 3

Chúc mừng 36 bác sỹ từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai vừa tốt nghiệp lớp bồi dưỡng chuyên khoa 12 tháng về phục hồi chức năng/vận động trị liệu tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sỹ này sẽ bổ sung cho lực lượng chuyên gia phục hồi chức năng được đào tạo bài bản tại các tỉnh nơi họ công tác cũng như trên cả nước, giúp đưa các dịch vụ phục hồi chức năng sẵn sàng hơn và dễ tiếp cận hơn ở tuyến huyện và các vùng nông thôn, đặc biệt khi mà nhiều bệnh nhân gặp khó khăn khi di chuyển. Lớp bồi dưỡng này do USAID hỗ trợ tổ chức thông qua Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt nam (VNAH) trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng các dịch vụ chất lượng cao dành cho người khuyết tật có thể tiếp tục một cách bền vững và không phụ thuộc vào hỗ trợ quốc tế.

USAID - Trained Occupational Therapy Specialist

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search