Despite strict COVID restrictions, VNAH continues to deliver much needed assistance to those with disabilities

Friday, September 10, 2021

Comments: 0

Despite of COVID-19 shutdown and restrictions, VNAH has managed to coordinate and carry out some online capacity building activities

USAID-funded program Improves Skills of local Rehabilitation Service Providers.

I - The Disability Rights Enforcement, Coordination, and Therapies Project (implemented by VNAH) has managed to continue capacity building for local rehabilitation workers amid COVID-19 restrictions. During the last 2 weeks of August 2021, DIRECT in collaboration with GVN health partners organized two online training courses for 83 rehabilitation practitioners in Tay Ninh and Binh Phuoc provinces. The training - each lasted for two days, comprising theory and practice sessions - guided local health workers on how to use the new rehabilitation record templates and tools, which was developed with DIRECT’s technical assistance and enacted recently by MOH for nationwide use. The new templates provided standardized tools for intake and discharge assessments and outcome measurement in rehabilitation services. The training also included the WHO’s International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF), and Disability Assessment Schedule (WHODAS). Although fighting COVID has been a highest priority of our local partners, the training was highly appreciated, with 85%-90% participants thought it was good and appropriate. So what? USAID’s activity helps develop capacity of local rehabilitation service providers, contributing to improving service outcomes and quality of life for persons with disabilities in the USAID priority provinces.

II - Strengthen Rehabilitation Governance in Vietnam.

Strengthening governance has been a major element of USAID supports aimed at expanding rehabilitation and quality of life for persons with disabilities in Vietnam. Over the past four years, USAID activity Disability Rights Enforcement, Coordination, and Therapies (implemented by VNAH), provided technical assistance to Vietnam Ministry of Health (MOH) in development and testing of the new national rehabilitation record that promotes outcome-based practices. The supports finally bear fruit. MOH, through a Decision no. 3730/QD-BYT dated August 5th, 2021, promulgated a new rehabilitation record mandated for use nationwide. The new record template – which replaces the old version enacted about 20 years ago - adopted international good practices and expanded beyond the traditional medical-focus to include environmental and personal factors in rehabilitation assessment and treatment. The new rehabilitation record and its tools will guide clinical assessment, treatment planning and measurement of treatment outcomes. So what? USAID activity helps enable standardization of practices and health information in order to improve service quality and strengthen governance of rehabilitation system. Besides this effort, USAID – through its implementing partners WHO/Vietnam and VNAH, is supporting Vietnam MOH to develop a new national strategy that will shape the rehabilitation sector from 2021 through 2030, with a vision to 2050.

Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ giúp cải thiện kỹ năng của các nhà cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại địa phương:

I - Dự án “Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật” (viết tắt là DIRECT) của USAID do VNAH thực hiện tiếp tục nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế về phục hồi chức năng tại địa phương trong bối cảnh COVID-19 đang hạn chế các hoạt động. Trong 2 tuần cuối tháng 8 năm 2021, Dự án DIRECT phối hợp với các đối tác trong lĩnh vực y tế tổ chức hai khóa tập huấn trực tuyến cho 83 học viên phục hồi chức năng tại các tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Mỗi khóa tập huấn kéo dài hai ngày - gồm các buổi lý thuyết và thực hành, đã hướng dẫn các nhân viên y tế địa phương cách sử dụng các biểu mẫu, hồ sơ bệnh án và công cụ phục hồi chức năng mới, được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án DIRECT và được Bộ Y tế ban hành gần đây để sử dụng trên toàn quốc. Các biểu mẫu mới đã cung cấp các công cụ chuẩn để lượng giá và đo lường kết quả của các dịch vụ phục hồi chức năng. Khóa tập huấn cũng bao gồm cả nội dung về Phân loại quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới về chức năng, khuyết tật và sức khỏe (ICF) và Công cụ đánh giá khuyết tật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHODAS). Mặc dù đối phó với COVID là ưu tiên hàng đầu của các đối tác địa phương, nhưng các khóa đào tạo cũng được đánh giá cao, 85%-90% học viên cho rằng tập huấn rất hữu ích và phù hợp. Đây là một trong những hoạt động của các dự án của USAID tại Việt Nam nhằm giúp phát triển năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại địa phương, góp phần cải thiện kết quả dịch vụ và chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở các tỉnh ưu tiên của USAID”

II - Giúp Tăng cường Quản trị về Phục hồi chức năng ở Việt Nam

Tăng cường quản trị là một thành phần chính trong hỗ trợ của USAID nhằm mở rộng lĩnh vực phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở Việt Nam. Trong bốn năm qua, Dự án “Thực thi chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật của USAID (do VNAH thực hiện), đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y tế của Việt Nam trong việc xây dựng và thử nghiệm hồ sơ bệnh án phục hồi chức năng quốc gia mới nhằm thúc đẩy việc ứng dụng dựa trên kết quả. Sự hỗ trợ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, Bộ Y tế thông qua Quyết định số 3730/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2021, ban hành mẫu hồ sơ bệnh án phục hồi chức năng mới sử dụng chính thức trên toàn quốc. Mẫu hồ sơ mới, thay thế cho phiên bản cũ được ban hành khoảng 20 năm trước, đã áp dụng các thông lệ quốc tế hay và mở rộng ra thêm ngoài trọng tâm y tế truyền thống, bao gồm các yếu tố môi trường và cá nhân trong đánh giá và điều trị phục hồi chức năng. Hồ sơ phục hồi chức năng mới và các công cụ của nó sẽ hướng dẫn đánh giá lâm sàng, lập kế hoạch điều trị và đo lường kết quả điều trị. Như vậy, hoạt động này của USAID giúp chuẩn hóa các thông lệ và thông tin y tế nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường quản trị hệ thống phục hồi chức năng. Bên cạnh nỗ lực này, thông qua các đối tác thực hiện là Tổ chức Y tế Thế Giới tại Việt Nam (WHO/Vietnam) và VNAH, USAID đang hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam xây dựng chiến lược quốc gia mới nhằm định hướng hoạt động cho lĩnh vực phục hồi chức năng từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search