USAID Support of Persons with Disabilities Expanded to Bac Lieu Province

Monday, March 18, 2024

Comments: 0

Figure 1: USAID / Vietnam Mission Director Alert Grubbs (standing, third from left), Chuong Tran, VNAH Board Members (far right) witnessed the project signing between representatives of VNAH (middle) and Bac Lieu government partners.

Bac Lieu, March 14, 2024 – Today, Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH), in partnership with USAID and provincial government, launched the USAID-supported activity “Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies (DIRECT) in Bac Lieu, Mekong Delta, Viet Nam.

USAID/Vietnam Mission Director Aler Grubbs addressed the ceremony and noted that the expansion of USAID program to support persons with disabilities in Bac Lieu province was among the initiatives first announced during President Joseph Biden’s September 2023 visit to Vietnam.

The USD $ 1.15 million project in the next two years will provide direct assistance to 750 persons with disabilities, capacity-building training for 600 social service providers, health care equipment for six hospitals and technical support to local partners aimed at strengthening disability service delivery systems. The project is also scheduled to expand similar supports to Ca Mau province in 2024.

To date, the USAID DIRECT project implemented by VNAH since 2015 has supported rehabilitation and social services to 8,300 persons with disabilities, technical training for 7,600 service providers from Tay Ninh, Dong Nai, and Binh Phuoc provinces; and technical assistance for the development and enforcement of programs benefiting persons with disabilities in Vietnam.

Figure 2: USAID / Vietnam Mission Director Aler Grubbs addresses over 80 participants at project Kick-Off Event

Khởi động Dự án Hỗ trợ Người khuyết tật do USAID Tài trợ tại Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu, ngày 14/03/2024 – Hôm nay Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và chính quyền địa phương đã chính thức khởi động Dự án “Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật” (DIRECT) do USAID tài trợ tại tỉnh Bạc Liêu, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Giám đốc USAID tại Việt Nam Bà Aler Grubbs đã phát biểu tại Lễ khởi động dự án và cho biết việc mở rộng chương trình trợ giúp người khuyết tât của USAID tại Bạc Liêu là một trong những chương trình được công bố lần đầu trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joseph Biden vào tháng 9 năm 2023.

Dự án DIRECT – có giá trị hơn 27,2 tỷ đồng- trong hai năm tới sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 750 người khuyết tật, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho 600 người cung cấp dịch vụ, cung cấp trang thiết bị cho 6 bệnh viện và hỗ trợ kỹ thuật cho đối tác địa phương nhằm tăng cường năng lực hệ thống dịch vụ, hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương. Dự án có kế hoạch triển khai các dịch vụ, hỗ trợ tương tự tại tỉnh Cà Mau trong năm 2024.

Từ năm 2015 đến nay, dự án DIRECT do VNAH thực hiện đã cung cấp những hỗ trợ về xã hội và phục hồi chức năng cho 8.300 người khuyết tật; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 7.600 nhà cung cấp dịch vụ tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước; và hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình xây dựng và triển khai các chương trình liên quan đến người khuyết tật tại Việt Nam.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search