VNAH Update - February 2022

Saturday, March 19, 2022

Comments: 0

Since 1990, Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH), a U.S based not-for-profit organization, has worked with partners to support Vietnamese with disabilities and other disadvantaged children to improve quality of life and societal integration. We also assist in development and implementation of national disability policies, and capacity building for local service providers.

Major results as of February 2022:

76,400 persons with disabilities benefited from direct assistance in rehabilitation, assistive devices, education, job and livelihood, building and renovation of bathroom, clean water, and capacity building training. Around 131,000 assistive devices have been fit/provided free of charge to beneficiaries.

5,800 persons with disabilities and disadvantage youth have gained vocational skills and jobs.

21.400 local service providers have been trained/empowered. They included rehab doctors and therapists, teachers, social workers, care-givers, communal health staff, services administrators … so they can better support people with disabilities. VNAH also supported set up and equipment for 29 rehab units/departments, 5 vocational training centers and 10 employment service centers.

Millions of persons with disabilities impacted by policies made with technical assistance from VNAH:
 Vietnam national Disability Law.
 Action plans for disability services and rehab services at national and provincial levels.
 Policies and technical procedures that expanded services and insurance for rehabilitation.
 National accessibility codes and standards in public construction, transport and ICT.
 Policy on case management supports for persons with disabilities.
 Favorable provisions to persons with disabilities in the revised Law on medical exam and treatment, Vocational Training Law and Labor Code…
 The Disability Information System (DIS), which is being adopted in the national health system.
 Establishment of inter-agency National Coordinating Council on Disability (NCCD, a predecessor of NCD), national Vietnam Federation for Disabilities and over 10 disabled people organizations.

Training curriculum and training of trainers in areas including: barrier-free access designs, social work with people with disabilities, occupational and physical therapies and vocational rehabilitation.

140 elementary schools have been built to support education for children of ethnic minorities.

Major International donors and partners: USAID, ASHA, U.S. DOL, the Freeman Foundation, Ford Foundation, Nippon Foundation, Asian Education Friendship Association, Sasakawa Peace Foundation Aspen Institute, DAI, Inc., Canada Executive Service Organization (CESO), Australian Volunteer International (AVI), Butterfly Basket Foundation (BBF), Curtin University, Kennedy Krieger Institute, Pragmatics Corp, as well as many other organizations and individuals.

---

Từ năm 1990, Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt nam (VNAH) – có trụ sở tại Hoa Kỳ - đã cùng đối tác Việt Nam và quốc tế thực hiện nhiều dự án nhằm cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật (NKT) và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách liên quan đến khuyết tật, và nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương.

Một số kết quả quan trọng (tính đến tháng 2/2022):

76.400 người khuyết tật được hỗ trợ trực tiếp về phục hồi chức năng, dụng cụ trợ giúp, giáo dục hoà nhập, phát triển sinh kế, xây sửa nhà ở và nhà vệ sinh, nước sạch, và tập huấn nâng cao năng lực, v.v. Hơn 131,000 dụng cụ trợ giúp đã được cung cấp miễn phí cho người khuyết tật.

5,800 NKT và thanh thiếu niên khó khăn được dạy nghề, tạo việc làm và phát triển sinh kế.

21.400 người cung cấp dịch vụ được đào tạo, tập huấn để hỗ trợ, điều trị cho người khuyết tật. Họ là các bác sỹ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng, giáo viên, cán bộ xã hội, người chăm sóc cho người khuyết tật, cán bộ y tế tuyến xã, cán bộ phụ trách xây dựng, giao thông, các nhà quản lý, v.v. để họ hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người khuyết tật. VNAH cũng đã hỗ trợ thành lập mới, cung cấp trang thiết bị cho 29 khoa/đơn vị phục hồi chức năng, 5 trường dạy nghề và 10 Trung tâm Dịch vụ Việc làm.

Hàng triệu người khuyết tật được hưởng lợi từ các chính sách do VNAH hỗ trợ kỹ thuật, như:

 Luật người khuyết tật.
 Các đề án trợ giúp người khuyết tật và đề án phục hồi chức năng cấp quốc gia và cấp tỉnh.
 Thông tư, và các danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng, bệnh án phục hồi chức năng.
 Các quy định về NKT trong Luật Khám chữa bệnh, Luật dạy nghề và Luật Lao động sửa đổi, v.v.
 Hệ thống thông tin người khuyết tật (DIS) hiện đang được Bộ Y tế triển khai toàn quốc.
 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tiếp cận trong xây dựng, giao thông, và thông tin truyền thông.
 Thông tư về quản lý trường hợp với người khuyết tật.
 Hỗ trợ thành lập Văn phòng điều phối quốc gia về khuyết tật (NCCD, tiền thân của NCD), và Liên Hiệp hội người khuyết tật (VFD) và gần 10 Hội người khuyết tật cấp tỉnh và huyện khác.

Xây dựng giáo trình và giảng viên nguồn trong các lĩnh vực: thiết kế và giao thông tiếp cận cho gười NKT; công tác xã hội với NKT, hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng lao động, v.v.

Hơn 140 trường học được xây dựng để hỗ trợ cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và nông thôn.

Một số nhà tài trợ, đối tác quốc tế: Cơ quan Phát Triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), ASHA, Freeman Foundation, Ford Foundation, Nippon Foundation, Sasakawa Peace Foundation, AEFA, Aspen Institute, DAI, CESO, Australian Volunteer International (AVI), Butterfly Basket Foundation, Curtin University, Kennedy Krieger Institute, Pragmatics Corp, và nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search